Politika IMS


POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ – IMS

Politika integrovaného systému řízení výrobního družstva OTAVA

Ke stažení zde: Politika IMS 2015

Družstvo Otava výrobní družstvo působí na trhu již přes 65 let. Od počátku své existence je jeho posláním zaměstnávání občanů, jejichž uplatnění ve společnosti je ztížené vzhledem ke zdravotním problémům a postižením. Tomuto poslání a plnění požadavků zákazníka je podřízena další veškerá politika družstva.
Družstvo je ve své činnosti zaměřeno zejména na oblasti montáží a kompletačních prací pro automobilový, elektrotechnický a nábytkářský průmysl, výrobu kabelové konfekce a bovdenových
spojení, výrobu induktivních elementů, šití oděvů a textilního zboží. Součástí činnosti družstva je poskytování náhradního plnění v těchto oblastech ve smyslu Zákona o zaměstnanosti.
Prioritní politikou družstva je trvalé uspokojování potřeb zákazníků při současném uplatnění poslání družstva v zaměstnávání osob zdravotně postižených. Zajištění kvality produktu a plnění
zákonných ustanovení je pak rozhodujícím faktorem v naplňování požadavků zákazníka a třetích stran a udržení konkurenční schopnosti družstva.
Zákazník a jeho spokojenost je prvotní, protože pouze spokojený zákazník svými požadavky zajistí realizaci vize rozvoje družstva a jeho poslání, jeho dlouhodobou prosperitu a tím stabilizaci sociálních jistot zaměstnanců.
Hlavním nástrojem představenstva a managementu družstva pro uplatnění vyhlášené politiky v praxi je vedle zákonných ustanovení též integrovaný systém řízení (IMS) zahrnující oblast jakosti
dle normy ČSN EN ISO 9001 a oblast ochrany životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001.
Pravidelné ověřování funkčnosti IMS prostřednictvím interních auditů, přezkoumáním vedením a dalšími nástroji ověřování, je jedním ze zdrojů k prohloubení účinnosti a účelnosti tohoto systému a k jeho efektivnímu rozvoji. V návaznosti na přijatou politiku IMS jsou každoročně k aktuálním potřebám vyhlašovány cíle IMS, jako jeden z prostředků realizace dané politiky.

Základní směry politiky IMS

 Smluvně uzavírat jen takové závazky, u kterých jsme schopní splnit termínové, kvalitativní, kvantitativní, cenové, případně jiné požadavky našich zákazníků. Operativně
reagovat na jejich případné změny.
 Vytvářet a udržovat vhodná pracovní uplatnění pro osoby zdravotně postižené.
 Identifikovat, optimalizovat a vytvářet potřebné zdroje a jejich plánováním na základě očekávaných potřeb zajišťovat jejich dostupnost.
 Rozvíjet spolupráci a vztahy s dodavateli a jejich hodnocením zajišťovat kvalitu dodavatelských vztahů.
 Trvale usilovat o naplňování plánovaných výrobních kapacit a operativně minimalizovat náklady na prostoje.
 V každodenní praxi uplatňovat strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení a včasnou prevencí ve fázi příprav zajistit předcházení řešení příčin nedostatků až v již probíhajících
procesech.
 Neustálým zvyšováním odbornosti zaměstnanců udržovat jejich znalosti na úrovni potřebné pro kvalitní uspokojování potřeb zákazníků a plnění stanovených cílů.
 Řídit a motivovat všechny zaměstnance tak, aby se ztotožnili s touto politikou, co by nástrojem k prosperitě družstva a k zajištění jejich spokojenosti.
 Aplikace stanovených postupů a činnosti v praxi a navrhování opatření s cílem trvalého zlepšování a zvyšování efektivnosti, je trvalým úkolem pro všechny zaměstnance.
 Usilovat o to, aby všechny činnosti byly realizovány s ohledem na úspěch a prosperitu  družstva s co nejšetrnějším dopadem na životní prostředí a zdraví pracovníků a to
zejména: